Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JN Keukens

 • Definities
  • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   • JN Keukens: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: JN Keukens gevestigd aan de Steenweg op Mol 187, 2360 Oud Turnhout (België) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65192753;
   • klant: de wederpartij die met JN Keukens een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van JN Keukens heeft ontvangen of met wie JN Keukens in enige rechtsbetrekking staat of voor wie JN Keukens enige rechtshandeling verricht;
   • consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
   • overeenkomst: de overeenkomst tussen JN Keukens en de klant;
   • keuken: de keuken, keukenonderdelen en/of keukenapparatuur die JN Keukens levert;
   • locatie: de locatie waar JN Keukens in opdracht van de klant de keuken monteert of laat monteren.
 • Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen JN Keukens en de klant.
  • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door JN Keukens vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • Indien JN Keukens niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JN Keukens in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
  • Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 • Aanbiedingen en offertes
  • Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
  • Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in brochures, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, publicaties of (digitale) weergaves van JN Keukens binden JN Keukens niet.
  • De door JN Keukens aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van JN Keukens niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  • De (digitale) modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden keuken. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten JN Keukens niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
  • Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten en ontwerpen op eerste verzoek van JN Keukens terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan JN Keukens.
 • Afbeeldingen
  • Alle op de website weergegeven of op enige andere wijze aan de klant kenbaar gemaakte (digitale) afbeeldingen van de aangeboden keukens gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan JN Keukens heeft geretourneerd dan wel nadat de klant via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van JN Keukens.
 • Prijzen
  • De vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief transportkosten.
  • Verzoekt een consument om een prijsopgave, dan zijn kenbaar gemaakte prijzen inclusief btw.
  • JN Keukens heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 • Annulering
  • De klant kan de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail annuleren. Indien de klant de overeenkomst annuleert, dan worden door JN Keukens annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 20% van de overeengekomen aankoopsom.
  • Indien reeds een aanvang is gemaakt met het produceren van de keuken, dan kan de overeenkomst niet meer door de klant geannuleerd worden.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  • JN Keukens zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • De keuken wordt op maat gemaakt overeenkomstig de specificaties die partijen zijn overeengekomen.
  • JN Keukens bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. JN Keukens heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 • Wijzigen van de specificaties door de klant
  • Indien de klant na de totstandkoming van de overeenkomst de specificaties, aan de hand waarvan de keuken gemaakt wordt, wenst te wijzigen, dan dient de klant JN Keukens daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte te stellen. Vervolgens zal JN Keukens laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.
  • Kunnen de wijzigingen niet worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal de keuken gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.
 • Verplichtingen van de klant
  • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan JN Keukens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JN Keukens worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan JN Keukens zijn verstrekt, dan heeft JN Keukens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
  • Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant. De klant is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen.
  • De klant is gehouden JN Keukens onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  • De klant vrijwaart JN Keukens voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar zijn.
  • De klant is verplicht de geleverde keuken te gebruiken volgens de door JN Keukens gegeven instructies en overeenkomstig de technische specificaties en/of gebruiksaanwijzing van de keuken.
 • Montagewerkzaamheden
  • De vermelde prijzen zijn exclusief montagekosten.
  • De klant kan ervoor kiezen om de keuken te laten installeren door JN Keukens. In een dergelijk geval worden montagekosten aan de klant in rekening gebracht. De hoogte van de montagekosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
  • Wordt de keuken door JN Keukens gemonteerd, dan wordt met de klant een afspraak gemaakt voor de montage.
  • Indien JN Keukens de keuken monteert op de locatie, dan dient de klant ervoor zorg te dragen dat:
   • JN Keukens op het overeengekomen tijdstip toegang krijgt tot de locatie;
   • de locatie geschikt is voor de werkzaamheden die JN Keukens dient uit te voeren;
   • er voldoende gelegenheid is voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van JN Keukens en er voldoende ruimte is voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
   • alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in en/of op en/of aan en/of onder de locatie bevindt, aan JN Keukens is verstrekt;
   • de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde (nuts)voorzieningen op de locatie aanwezig zijn.
  • Indien JN Keukens de werkzaamheden niet kan uitvoeren doordat de klant niet tijdig op de locatie aanwezig is, dan worden daarvoor kosten aan de klant in rekening gebracht, zoals voorrijkosten.
  • Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
  • De in, op en boven de locatie aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de werkzaamheden door JN Keukens kunnen belemmeren, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van JN Keukens ontstaat en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door JN Keukens aan de klant in rekening worden gebracht.
  • De klant dient zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.
 • (Op)leveringstermijn
  • Opgave van een (op)leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de (op)leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.
  • In het geval dat een met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van JN Keukens ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
  • Indien JN Keukens weet of het vermoeden heeft dat zij niet tijdig kan (op)leveren, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 • Levering
  • De keuken wordt door JN Keukens of door haar leverancier afgeleverd op het met de klant overeengekomen adres.
  • Keukenkastjes worden voorgemonteerd geleverd.
  • De klant is verplicht de keuken af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is JN Keukens gerechtigd de keuken op te slaan voor rekening en risico van de klant
 • Conformiteit
  • JN Keukens staat er voor in dat de keuken voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Garantie
  • Op de geleverde keuken wordt een fabrieksgarantie verleend. De looptijd en de eventuele voorwaarden van de garantie worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
  • De garantietermijn begint te lopen op het moment van (op)levering.
  • De factuur is het garantiebewijs.
  • JN Keukens dan wel de fabrikant van de keuken dient de mogelijkheid te worden gegeven de garantieclaim te onderzoeken.
  • Indien de keuken gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt geaccepteerd, dan wordt de keuken kosteloos hersteld. De aansprakelijkheid van JN Keukens is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 19.
  • De garantieclaim wordt niet geaccepteerd indien:
   • gebreken aan de keuken niet onverwijld na constatering van het gebrek aan JN Keukens zijn gemeld;
   • de keuken onjuist is gebruikt;
   • de keuken niet goed is onderhouden;
   • er sprake is van normale slijtage;
   • door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan de keuken zijn uitgevoerd;
   • de keuken door de klant en/of door een derde verkeerd is gemonteerd;
   • gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, vernieling, rook, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
   • gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
   • er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
   • er sprake is van een gebrek aan de keuken dat is veroorzaakt door een werk en/of zaak dat niet door JN Keukens (op)geleverd is.
  • Het herstellen van de keuken verlengt de garantie niet.
 • Facturatie en betaling
  • Facturatie geschiedt als volgt:
   • 25% onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst;
   • 75% voor de levering van de keuken.
  • Indien de bestelde keuken een actie van JN Keukens is, dan geschiedt facturatie als volgt:
   • 50% onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst;
   • 50% voor de levering van de keuken.
  • Indien de klant de aankoopsom niet tijdig betaalt, dan heeft JN Keukens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de aankoopsom is voldaan. JN Keukens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst lijdt.
  • De klant dient de van JN Keukens ontvangen facturen te betalen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur.
  • Indien de klant de van JN Keukens ontvangen factuur niet tijdig betaalt, dan is de klant direct in verzuim en heeft JN Keukens het recht om de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die JN Keukens maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Indien de klant een consument is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van JN Keukens op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  • Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 • Eigendomsvoorbehoud voor de klant zijnde een bedrijf
  • De geleverde en nog te leveren keuken blijft uitsluitend eigendom van JN Keukens, totdat alle vorderingen die JN Keukens op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
  • Zolang de eigendom van de keuken niet op de klant is overgegaan, mag de klant de keuken niet:
   • verpanden;
   • aan derden enig ander recht daarop verlenen;
   • buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
  • De klant is verplicht de keuken die onder eigendomsvoorbehoud is afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van JN Keukens te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van JN Keukens veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde keuken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan JN Keukens te verstrekken.
  • Indien de klant zijn verplichtingen jegens JN Keukens niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is JN Keukens gerechtigd de keuken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van JN Keukens op volledige schadevergoeding.
  • Indien JN Keukens gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht JN Keukens toegang te verlenen tot de locatie waar de keuken van JN Keukens zich bevindt.
  • Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk JN Keukens daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van JN Keukens.
  • De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan JN Keukens toekomende rechten onverlet.
 • Opschorting en ontbinding
  • JN Keukens is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst JN Keukens ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
  • JN Keukens is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  • Voorts is JN Keukens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • JN Keukens is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
  • Indien JN Keukens tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Voor de klant zijnde een consument gelden enkel de aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze algemene voorwaarden voor zover deze wettelijk zijn toegestaan.
  • JN Keukens kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
   • enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  • De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. JN Keukens is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart JN Keukens tegen alle aanspraken ter zake.
  • Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan JN Keukens kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die JN Keukens daardoor lijdt.
  • JN Keukens is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de geleverde keuken.
  • JN Keukens is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden ongeoorloofde wijzigingen hebben aangebracht aan de keuken.
  • JN Keukens is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  • Indien JN Keukens aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JN Keukens beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van JN Keukens gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van JN Keukens beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de keuken waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens JN Keukens vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens JN Keukens kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.
  • Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens JN Keukens handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die JN Keukens daardoor lijdt of heeft geleden.
 • Overmacht
  • JN Keukens is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan JN Keukens door haar leveranciers; ex- en importverboden; het verbranden van middelen van vervoer van JN Keukens, haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
  • Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van JN Keukens.
  • Indien er sprake is van overmacht, dan zal JN Keukens niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot (op)levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van (op)levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, (op) te leveren zullen zowel JN Keukens als de klant gehouden zijn om die te benutten.
  • Indien de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Hetgeen tot aan de overmachtssituatie is (op)geleverd zal aan de klant in rekening worden gebracht.
 • Klantenservice
  • Voor vragen over de bestelling en/of de geleverde keuken of voor het indienen van een klacht kan de klant contact opnemen met de klantenservice van JN Keukens. De klantenservice van JN Keukens is op de volgende wijzen bereikbaar:
   • via het e-mailadres: jnkeukens@gmail.com   
   • via het telefoonnummer +0032465982177
 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak JN Keukens gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en JN Keukens zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is JN Keukens niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op elke overeenkomst tussen JN Keukens en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en JN Keukens worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar JN Keukens gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat JN Keukens zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.